PSYCHOTERAPIE HRADEC KRÁLOVÉ

ČLOVĚK JE ROZHOVOR

Psychický problém je stav přinášející člověku nepříjemné pocity, těžké myšlenky a celkové zhoršení kvality života. Pro lepší porozumění jsme navyklí psychické obtíže pojmenovávat a třídit, zároveň však víme, že žádná z nich většinou nepřichází sama, vytržená z kontextu života, často se pojí s dalšími, např. psychosomatika s úzkostí, deprese s prožíváním ztráty smyslu života apod. 

Psychoterapeutické poradenství v tomto pojetí není snahou o bezvadnou klasifikaci klientových obtíží a s jejich následným typizovaným pořešením, ale hlubokým zamyšlením nad bytím klienta v jeho celku a možnostech, z nichž mnohé v průběhu terapie objevujeme jako zavřené, nevyužité. Pokoušíme se postupně opustit zaškatulkování prožívání klienta do nějaké předem připravené kategorie, a soustředit se namísto toho na opravdovost rozhovoru a významovost přicházejících slov. To vše s jediným cílem - doprovodit klienta k sobě samému a možnosti prožívat autentický, vnitřně svobodný život, ve kterém minulost, všechny obavy, měnící se nálady i strachy reagující na proměňující se svět s druhé lidi mají své přirozené místo. Přesto však, pro počáteční porozumění, zde jsou některé základní okruhy, jichž se psychoterapeutické poradenství nejčastěji dotýká:

partnerské krize, fobie, stavy smutku, neklid, osamělost, únava. 


Filozofický základ psychoterapie

Fenomenologie filozofie o tom, jak se věci ukazují, vstupují do zjevu; ukazují se z pozadí, což je bytí; fenomén je jev, fós je světlo, co přijde do světla, tak se ukáže; vstupování do zjevu se děje v rozhovoru; bytí představitelné není, dá se jen myslet; představitelná jsou jen jsoucna; bytí je podle H. nic, které je; mezi bytím a jsoucny je ontologická diference, rozdíl, který se dá jen prožít v bytostném rozhovoru, nedá se naučit jako ontické vědy, soustředěné na jsoucna; bytí se musí zažít zevnitř; otřes pozadí = ohrožení smyslu života, vede k zoufalství, ale i životu v pravdě (Patočka); mít v sobě mnoho neukončeností; v bytostném rozhovoru se sebou samým se dostat až na samotné dno, kdy se ztratí všechny jistoty, i Bůh, prožitek absolutní absurdity a nesmyslnosti jako plná nicota, prázdnota; dostane se přes diferenci bytí, přestane mít strach ze smrti, protože poznal naprostou nesmyslnost; je očistou k životu v pravdě a spravedlnosti; filozofie není pokrok, jen účastenství (x technické vědy); radost každý den; velký cíl procházející všemi malými cíli, ze kterých se usebírá; posvátno jako připomínání počátků (domova, laskavosti), např. o svátcích; být plným člověkem znamená i žít s mrtvými, scházením jsou s námi; nechtít být svobodný od minulosti; v počátcích je morálka; dobro není předmět; umět přivést do napětí bytostného tázání; čím jsme bytostně, je nejobtížněji poznatelné a nejpomalejší, být u sebe samého je štěstí, vlastní pramen x jinak útěk do rauše, výkonnost, snaha být nejlepší, první; deprese jako odpojení od sebe samého, poznání sebe samého nárazem na cizí; vědět, kým jsem, znamená znát své nejvlastnější možnosti; mít odvahu se lišit a hledat sám sebe, trvá celý život, potkáváme se jen ve vyhrocených chvílích, jen blesky, ale zůstává v paměti a může se z toho dál žít autenticky, prosvětlí celý život; popření jakékoli pravdy - např. rozhodnutí o svém pohlaví

Descartes - rozpojení duše a těla = psyché a fysis = psycho-fyzický paralelismus; fatální, např. při léčbě anorexie, poruch příjmů potravy; = subjekt-objektové dělení; tělo jako prostředek pro vůli člověka, lékaři vidí člověka jen jako předmět; rozvoj psychosomatiky jako návrat před Descarta; vytetované číslo vězňů, tovární zabíjení lidí marketingovým způsobem; intencionalita - Husserl, odstranění césury mezi tělem a duší, "Vnitřní vnímání času", zakladatel fenomenologie, snaha vrátit se k věcem samým; provést tzv. transcendentální epoché, odstranit z myšlení vše redundantní, dívat se na věci kolem nás, jako bychom je viděli poprvé před naší zkušeností, vyčištění myšlení od nadbytečností; tělo je provázané s duší prostřednictvím intencí, noeze v sobě nese předstanovené své adekvátní noema, noeze v nás fungují anonymně, poznat sebe samého znamená muset poznat své noeze, vracet se k sobě samému, poznat sebe samého znamená vlézt do vlastních noezí, uvědomit si, čím myslíme; transcendentální = apriorní = předzkušenostní; poznat tělo = vlézt do noezí, poznat druhého = poznat jeho noeze, je možné jenom bytostným rozhovorem.

Konzumní nachází své bytí pouze ve věcech, které vlastní; nerozezná podstatné a nepodstatné, žvaní, je dvojznačný, nemůže být chvíli zticha, jinak stoupá strach z třináctých komnat, musí všechno vědět, ale nic do hloubky, stačí mu jen první přiblížení, povrchní člověk je zvědavý, ne zvídavý; nerozezná pravdivé od nepravdivého, všechno zrelativizuje x autentický žije pro bytí samo, žije z vlastního pramene; výkonová společnost, kde výkon je zbožňován, nezdravá soutěživost, spěch, není laskavost ve světě; pocit méněcennosti, nebýt in, ale nikdo neví, co to je, být in; touha mít značky (Kindermanagement); snaha najít věcné podstaty, spousta kamenů na světě se usebralo do jednoho pojmu kámen, vznikl logos (legein = usebírat) = ze spousty věcí do nevyhnutelné jednoduchosti, která je věcnou podstatou, věcné myšlení je pomalé, utváří se celý život mezi Bohy, lidmi, zemí a světem; všechno co je usebrané, je posvátné; jednoduchost vzniklá z mnoha pramenů jako nutnost a nevyhnutelnost x složitost - sofistikovanost je vždycky lež, nelidskost (smlouvy); podsouvání tzv. moderního (reklama), manipulace s lidským myšlením, např. před volbami prezidenta; svět neumí slyšet to, co nechce; člověk je předem objednán, není prostor pro přirozený svět; snaha člověka na každém kroku řídit, úředníci jako hlídači plnění povelů x nežít v systému?; svoboda jako svoboda k tomu, co nás zakládá, svoboda není vně, ale uvnitř, při ponechání povinností a tlaků, mít vyplněné podstaty, to přinášejí až tragédie, ne nezralé fíky, svazácké typy, které nejvíce slouží systému; štěstí znamená mít v sobě hodně bytí a zároveň plnou nicotu, do duše se vejde všechno skrze jeho myšlení; tišina duše je štěstí, uzdravuje, pak nic nevadí, radost z malých věcí; dostat se do ní rozhovorem se sebou samým, o samotě, vyvázat se ze systému, otevřít se nevýslovnému, co otevírá jinak než povely, být v rozhovoru se samotným bytím, plánování a kontrola vedou k vyhoření; otevřít se přesahu ("Básnicky bydlí člověk"), vyvázat se ze závodu; harmonizace zevnitř = léčba; strach z budoucnosti, snaha ji předem vypočítat, tvořit plány jako systém a struktury na základě kauzality, snaha vyloučit překvapení, aby budoucnost nemohla přinést nic zlého; být svůj, nemít rozpor se sebou samým, řešení jako dlouhé zrání, jako totožnost se sebou samým, protrápit se k řešení, člověk je rozhovor, i když nemluví (spánek, sny, myšlení, mlčení), člověk se velmi často mýlí, dovolit sobě i druhým omyl; svědomí a hanba.


Deprese

Deprese patří mezi nejčastější psychické potíže, projevuje se především jako déletrvající pokles nálady s celou řadou dalších příznaků jako je např. nespavost, či naopak nadměrný spánek, nechutenství, či naopak přejídání, poruchy soustředění, úzkost, únava apod. Při závažnějších formách deprese se obvykle kombinuje psychoterapie a farmakologická léčba. S její lehčí formou souvisí i depresivní ladění jedince jako jeho životní nastavení; je sice méně závažné, ale neméně hodno pozornosti - může se stát klientovi výzvou pro snahu o lepší sebepoznání, výraznou životní změnu v mnoha ohledech a objevování nových možností.

Hledáte jiné psychoterapeutické služby? Psychoterapie Hradec Králové - Mgr. Radka Brůnová poskytuje celou řadu služeb a poradenství v oblasti psychoterapie.


Psychosomatické obtíže

Psychosomatika zaujímá v psychoterapii specifické postavení, neboť se kromě péče o duši zaobírá i tělesnou stránkou osobnosti. Vychází z přesvědčení, že duši a tělo od sebe nelze v žádném ohledu oddělit, neboť existují vždy ve vzájemné interakci a navzájem neustále nějakým způsobem zrcadlí to, co se v nich v daný čas děje. Rčení jako mít někoho plné zuby, mít svázané nohy, nemoci někoho ani vidět či nemít chuť do života připomínají právě tuto skutečnost. Psychosomatické obtíže, jako například bolesti zad, tak mohou znamenat nejen prosté opotřebování či přetížení organismu, ale rovněž fakt, že dotyčný toho, obrazně řečeno, na sebe naložil v životě prostě příliš a že je možná na čase ze svého nákladu trochu odlehčit. 

Řešíte jiné obtíže? Psychoterapie Hradec Králové - Mgr. Radka Brůnová poskytuje celou řadu služeb a poradenství v oblasti psychoterapie.   


Psychospirituální krize

Psychospirituální krize patří v poslední době mezi často zmiňované psychické stavy. Jak už samo složení slova napovídá, zacházíme zde s úvahou, že psyché a spiritus jsou přinejmenším dvě různé věci - duše snad jako něco "našeho", sama lidská bytost, a duch jako něco dalšího, co duši přesahuje a tvoří pojítko možná ještě s nějakým jiným, neviditelným světem, který, pokud se ztratí člověku na čas úplně z dohledu, duše živoří, aniž by o tom třeba věděla. S o to větší silou se tento spirituální svět může opět připomenout a vyvolat tak zprvu v člověku pocity a stavy, kterým ne zcela rozumí a jež mohou i v jedinci vyvolávat obavu, zda je s jeho psychikou vše v pořádku. To, co zprvu vypadá jako problém či porucha, však v konečném důsledku může do života přinést novou energii a naději. 

Jak si představit ono duchovno, které se může ohlašovat i zcela nečekaně a jež tu nějak je i zároveň není? Dá-li se o něj v životě nějak opřít? Do kolika světů můžeme vůbec nahlédnout? To jsou příklady úvah, které do tohoto okruhu rozhodně patří.

Trápí Vás něco jiného? Psychoterapie Hradec Králové - Mgr. Radka Brůnová poskytuje celou řadu služeb a poradenství v oblasti psychoterapie.


Ztráta smyslu života

Ztráta smyslu života nemusí nastat pouze v důsledku nějakého náhlého životního zvratu, který člověka připraví o dosavadní jistoty či zavře některé oblasti, v nichž byl zvyklý se přirozeně pohybovat; může se naopak jednat o výsledek dlouhodobého běžného bytí, jež nijak nevybočuje z tzv. normálu, a přesto se jednoho dne jeví jako prázdné a bez smyslu k dalšímu pokračování; člověk si může připadat, že není tam, kde by měl být, že jeho život je někde jinde, že svůj život nejen že vůbec nežije, ale že dokonce žije život (podle) někoho jiného; dostat se zpět, anebo přijít vůbec poprvé v životě k sobě samému je, domnívám se, nejvlastnějším smyslem bytí a tím i psychoterapie.

Hledáte řešení pro jiné potíže? Psychoterapie Hradec Králové - Mgr. Radka Brůnová poskytuje celou řadu služeb a poradenství v oblasti psychoterapie. 


Vztahové problémy

Vztahové problémy mají bezpočet podob a mohou zásadně ovlivňovat kvalitu života svým dopadem v emocionální oblasti i faktickým průběhem jako sledem přinejmenším neradostných životních událostí; člověk se rodí jako vztahová bytost, bez vztahování se ke světu, sobě sama a druhým lidem je nemyslitelný, projevem chybění vztahu je osamělost. Pojmy, které s prožíváním vztahů nejblíže souvisí, jsou do značné míry svoboda a vlastní identita. Úkolem psychoterapie v této oblasti je především dovést klienta k otevření co nejširších vztahovým možností či vystoupení z opakujících se nesvobodných vztahů.

Trápí Vás něco jiného než vztahy? Psychoterapie Hradec Králové - Mgr. Radka Brůnová poskytuje celou řadu služeb a poradenství v oblasti psychoterapie.


Strach a úzkost

Strach a úzkost jsou přirozenou součástí života. O stavu, kdy se z nich stává problém, rozhoduje jejich četnost a intenzita. Strach jako starost o každodenní život, o blízké, z nemoci, ze smrti, z osudu jako nepředvídatelnosti věcí budoucích je běžný, neboť život se v podstatě odehrává vždy jako riziko a nejistota, ve všudypřítomném napětí, kdy neustálý pocit možného ohrožení je na místě. Psychoterapie se snaží rozlišit hranici mezi strachem zdravým a patologickým a vystopovat přechod k úzkosti, zaplavující člověka třeba i bez zjevné příčiny. Možností práce se strachem a úzkostí je mnoho v širokém rozpětí mezi vzdorem a přijetím či smířením, kdy postupné vystavení se strachu namísto pasivního útěku před ním znamená zásadní změnu vedoucí dále např. k odvaze k rozhodování a aktivnímu řešení přicházejících životních situací.

Hledáte řešení pro jiné psychické problémy? Psychoterapie Hradec Králové - Mgr. Radka Brůnová poskytuje celou řadu služeb a poradenství v oblasti psychoterapie.  

Pocity viny

Pocity viny se nemusí objevit pouze jako adekvátní reakce svědomí na dohledatelné provinění. Může rovněž v jakési nenápadné všudypřítomné formě doprovázet veškeré bytí člověka, jenž se vůbec žádným zlým skutkem neprovinil. takový pocit viny může být podsunut zvenčí jako výraz manipulace a netolerance okolí k jakékoli individuální odlišnosti od hlavního proudu. Pak je chápán jako odezva lidské bytosti na většinovou konzumní společnost, vůči níž může samostatně uvažující jedinec propadat pochybnostem o sobě samém a pocitům nejistoty, studu, hanby a méněcennosti za to, že není ani nechce být tzv. in, podléhat reklamě a měnícím se trendům v módě, jídle, ohledně značek aut, mobilních telefonů i názorů, které se zrovna nosí. Jedním z cílů psychoterapie v této oblasti může být pokus vyvázat člověka z diktujícího systému a rozporu se sebou samým směrem k vlastní podstatě, vnitřní svobodě a pokojné celistvosti.

Hledáte odpovědi na jiné psychické potíže? Psychoterapie Hradec Králové - Mgr. Radka Brůnová poskytuje celou řadu služeb a poradenství v oblasti psychoterapie.


Problémy ve výchově

Problémy ve výchově - psychoterapie má ze své podstaty velmi blízko k výchově jako procesu sebepoznání a tím možnosti sebeutváření a sebeformování, stejně jako pomáhá utvářet vztahy k druhým lidem a světu a vůbec poznávat zákonitosti fungování těchto vztahů na bázi morálky, etiky a hodnot; na psychoterapeutický proces můžeme nahlížet jako na svým způsobem výchovný pokus o kvalitní uplatňování a tříbení jazyka, tedy proces postupného zlepšování komunikace se sebou samým i s druhým člověkem

Můžeme vám pomoci s něčím jiným? Psychoterapie Hradec Králové - Mgr. Radka Brůnová poskytuje celou řadu služeb a poradenství v oblasti psychoterapie.


Stres

Práce se stresem - pokud budeme stres chápat jako nemožnost okamžité adaptace jedince na příliš silný podnět, který tohoto vychyluje z rovnováhy, nabízí se v zásadě dvě možnosti a jejich kombinace - postupné posílení schopností člověka vedoucích k uspokojivému zvládání toho, co se dříve jevilo jako stres, anebo potřebná rozumná úprava vnějších podmínek směřující k odlehčení opakující se stresové situace a tím vymizení nežádoucího tlaku

Není to právě stres, co Vás trápí? Psychoterapie Hradec Králové - Mgr. Radka Brůnová poskytuje celou řadu služeb a poradenství v oblasti psychoterapie.


Psychoterapie Hradec Králové - Mgr. Radka Brůnová

Psychoterapie Hradec Králové - Radka Brůnová
Psychoterapie Hradec Králové - Radka Brůnová
© 2021 Psychoterapie Hradec Králové - Mgr. Radka Brůnová, radkabrunova@seznam.cz, 736190725
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!